V sklopu predmeta študent oz. študentka spoznajo naslednje vsebine:
Koncept delovne kariere: opredelitev, pomembnost kariere in teoretični pristopi h karieri; aplikacija koncepta na zdravstveno nego in poklice v zdravstvu.
II. Individualni vidik delovne kariere:
a) opredelitev kariere z vidika dispozicijskih psiholoških teorij: poklicni interesi, poklicne kompetentnosti, aplikacija pojmov na zdravstveno nego;
b) opredelitev kariere z vidika razvojnih psiholoških teorij: življenjski ciklus, spreminjanje zmožnosti za učenje, motivacija za razvoj, razvoj identitete; aplikacija koncepta na zdravstveno nego in poklice v zdravstvu.
III. Družbeni vidik delovne kariere:
opredelitev kariere z vidika družbenega (sociološkega zornega kota), družbena slojevitost in vloge, socializacija v poklice v zdravstveni negi; družbena kultura; poklicna kultura in poklicna identiteta – stanje in razvoj v zdravstveni negi; socialne predstave o zdravstveni negi; usklajevanje poklicnega in družinskega življenja v zdravstveni negi.
IV. Organizacijski vidik delovne kariere:
opredelitev kariere z vidika organizacijskega zornega kota, organizacija in kariere, organizacijska socializacija in praksa v zdravstvenih inštitucijah, osnove managementa kadrov, razvoj kadrov in praksa vodenja kariere na področju zdravstvene nege in zdravstva, vseživljenjsko izobraževanje kadrov, timi in timsko delo.
IV. Sodobni trendi v razvoju poklicne vloge v zdravstveni negi:
a) sodobni socialni kontekst zdravstvene nege (vpliv medijev, vključevanje obeh spolov, kulturna in etnična raznolikost),
b) nasilje na delovnem mestu,
c) globalno staranje populacije,
d) potrošništvo in zdravstvena nega,
e) vključevanje elementov podjetništva v zdravstveno nego;
e) potrebe po zaposlitvah v zdravstveni negi doma in po Svetu,
f) komplementarni in alternativni pristopi k zdravljenju,
g) tehnološke spremembe in zdravstvena nega.
Študent oz. študentka se seznani s ključnimi dejavniki kariernega razvoja, z vidika posameznika, družbe, specifičnih dejavnikov poklica ter organizacije. Spoznali bodo pomen osebnega in profesionalnega razvoja za razvoj posameznika in stroke oz. zdravstvene nege. Predmet se vsebinsko usmerja na makro (družbeno, nacionalno in poklicno ) problematiko na področju razvoja človeških virov v zdravstvu in na osnovi tega izpeljuje mikro (individualne in organizacijske) aktivnosti oz. funkcijske strategije na omenjenem področju. Velik poudarek je namenjen študijam dobrih praks in njihovi možni implementaciji na primeru slovenskega zdravstva. Študent oz. študentka pridobi temeljna teoretična znanja kot tudi nekatera praktična izhodišča za lasten osebnostni razvoj ter pripravi načrta profesionalno-osebnostnega razvoja kadrov v zdravstveni negi v organizaciji.