Študent se v okviru predmeta seznani z organiziranostjo zdravstvene dejavnosti in sistemom zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji; s stroko zdravstvene nege in spozna njen pomen v procesu zdravljenja ter pomen timskega dela v zdravstvu; spozna člane negovalnega in širšega zdravstvenega tima; spozna načela humanega in celostnega pristopa do pacienta in pomen odgovornosti zdravstvenih delavcev za lastno zdravje in zdravje pacientov; se seznani in razume proces zdravstvene nege; spozna teoretični okvir teorije Virginie Henderson in njene komponente; spozna in razume dejavnike, ki jih mora upoštevati pri ugotavljanju stanja pacienta; zna identificirati probleme – potrebe po zdravstveni negi pri pacientu ter razločuje med tistimi, ki jih lahko samostojno razrešuje zdravstvena nega; spozna načine obvladovanja bolnišničnih okužb in skrb za varnost pacienta. Na seminarskih vajah skozi skupinsko obliko dela na praktičen način spoznavamo osnovne elemente procesa zdravstvene nege, s poudarkom na opazovanju pacienta.

Predmet Uvod v zdravstveno nego je obvezen za študente, ki nimajo zaključene srednje zdravstvene šole. Namen predmeta je, da študente pred neposrednim pričetkom študija zdravstvene nege, seznani s temelji zdravstvene nege.