Študent se v okviru predmeta seznani z organiziranostjo zdravstvene dejavnosti in sistemom zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji; s stroko zdravstvene nege in spozna njen pomen v procesu zdravljenja ter pomen timskega dela v zdravstvu; spozna člane negovalnega in širšega zdravstvenega tima; spozna načela humanega in celostnega pristopa do pacienta in pomen odgovornosti zdravstvenih delavcev za lastno zdravje in zdravje pacientov; se seznani in razume proces zdravstvene nege; spozna teoretični okvir teorije Virginie Henderson in njene komponente; spozna in razume dejavnike, ki jih mora upoštevati pri ugotavljanju stanja pacienta; zna identificirati probleme – potrebe po zdravstveni negi pri pacientu ter razločuje med tistimi, ki jih lahko samostojno razrešuje zdravstvena nega; spozna načine obvladovanja bolnišničnih okužb in skrb za varnost pacienta. Na seminarskih vajah skozi skupinsko obliko dela na praktičen način spoznavamo osnovne elemente procesa zdravstvene nege, s poudarkom na opazovanju pacienta.

Predmet Uvod v zdravstveno nego je obvezen za študente, ki nimajo zaključene srednje zdravstvene šole. Namen predmeta je, da študente pred neposrednim pričetkom študija zdravstvene nege, seznani s temelji zdravstvene nege.
Namen predmeta je, da študenti razumejo pomen in osvojijo temeljne veščine komunikacije med zdravstvenim delavcem in pacientom ter njihovimi svojci.

Poznavanje in razumevanje vloge komunikacije pri delu s pacientom in njihovimi svojci.
Poznavanje in razumevanje temeljnih veščin in kompetenc za vzpostavljanje terapevtske komunikacije.
Poznavanje in razumevanje metod in tehnik komunikacije s pacienti v posebnih situacijah (umiranje, kronična bolezen, nizka stopnja funkcionalne zdravstvene pismenosti, stresna situacija) ter pri izvajanju programov spreminjanja življenjskega sloga in navad.
Poznavanje in razumevanje elementov procesa komunikacije z družinskimi člani in vlogo te v odnosu s pacientom.
Poznavanje in razumevanje načel, metod in tehnik vodenja in sodelovanja v timu zdravstvenih delavcev.
Vsebina predmeta:
I. Osnove komunikacije:

Osnovni pojmi: opredelitev komunikacije, Informacija in sporočilo, Komunikacijska spodbuda in komunikacijski odziv, Interakcija in transakcija, Komunikacijski šum, Medosebne osnove komunikacije.

II. Terapevtska komunikacija

Opredelitev pojma, Namen in cilji terapevtske komunikacije, Elementi terapevtske komunikacije, Motena in disfunkcionalna komunikacija.

III. Veščine in kompetence za izvajanje terapevtske komunikacije

Vloga potrditve in empatije, Komunikacija, ki pripomore k (ne)zaupanju pacientov, Spretna uporaba vprašanj, Terapevtska uporaba tišine in premorov, Vpliv in omejitve samorazkrivanja, Pravilna uporaba nasvetov, Konfrontacija, ukazi in navodila.

IV. Komunikacija s pacienti v posebnih situacijah

Komunikacija s pacienti, ki so slabše izobraženi na področju zdravja – funkcionalna pismenost v zvezi z zdravjem, Komunikacija s pacienti s kronično boleznijo ali z napredujočo smrtno boleznijo, Komunikacija s pacienti v kriznih situacijah, Komunikacija, ki spodbuja vedenjske spremembe

V. Komunikacija s pacientovimi pomembnimi drugimi

Družina in bolezen – vloge, vpliv bolezni na družino in vpliv družine na bolezen; možne težave pri komunikaciji z družino in komunikacijski pristopi k omilitvi teh.VI. Komunikacija v zdravstvenem in negovalnem timu

Funkcionalna in disfunkcionalna komunikacija v timu; Identifikacija problemov v timu / skupini; Pristopi k izboljšanju komunikacije v timu. Nasilje v zdravstvu: vertikalno in horizontalno – pregled nekaterih raziskav.