Novice spletnega mesta

OPOZORILO!

OPOZORILO!

od Rajko Gržinić -
Število odgovorov: 0

Fotografiranje in snemanje predavanj ter objavljanje pridobljenega učnega gradiva NI DOVOLJENO in bo sankcionirano skladno s Pravilnikom o disciplinski odgovornosti študentov Univerze na Primorskem.

Vsebine in učna gradiva v e-učilnici so namenjena izključno rabi za potrebe izobraževalnega procesa oziroma neposrednega pouka. Vsakršna oblika reproduciranja, distribuiranja, dajanja v najem, predelave, javnega prenašanja ali prikazovanja oziroma druga oblika komercialne ali nekomercialne uporabe je v nasprotju z načelom proste uporabe za namene pouka, kot je določeno v Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah.

(Uredil/-a Miha Lipicar – izvirni prispevek Tuesday, 10. March 2020, 13.58)